คุณภาพอากาศแม่เมาะเดือนมีนาคม 60 พบฝุ่นขนาดเล็กเกินมาตรฐาน 11 วัน

09 05 60 1

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเดือนมีนาคม2560 ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของ กฟผ.จำนวน 11 สถานี โดยผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2 ), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2 ) และผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) จำนวน 4 สถานี พบว่าฝุ่นขนาดเล็กเกินมาตรฐาน  11 วัน โดยมีสาเหตุจากการเผาในที่โล่งแจ้ง

สำหรับดัชนีคุณภาพอากาศ (ค่า AQI) บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่ชุมชนอยู่ในเกณฑ์ ดี-มีผลกระทบต่อสุขภาพ พบมีฝุ่นขนาดเล็กเกินมาตรฐาน ผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจควรจำกัดเวลาในการออกกำลังกายส่วนบริเวณพื้นที่บ้านพักผู้ปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ ดี ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ