กฟผ.แม่เมาะ คว้า 2 รางวัล เวที ASEAN Coal Awards 2017 สร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติในการใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้า

04 10 60 4

กฟผ.แม่เมาะ สร้างชื่อเสียง องค์กรที่มีความเป็นเลิศในกิจการถ่านหินของอาเซียนคว้า 2 รางวัล จากเวที ASEAN Coal Awards 2017 จาก รางวัลชนะเลิศ Best Practice for Surface Coal Mining Category และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้าน Corporate Social Responsibility (CSR) Category

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายถาวร งามกนกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง, นายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2, นายอดุลย์ พิทักษ์ชาติวงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า พร้อมด้วยคณะทำงาน เป็นผู้แทน กฟผ. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาส กฟผ.แม่เมาะ เข้ารับรางวัล ASEAN Coal Awards 2017 ซึ่งจัดขึ้นในการประชุม ASEAN Energy Business Forum 2017 ณ โรงเเรมคอนราด กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

สำหรับรางวัลที่ กฟผ.แม่เมาะ ได้รับในปีนี้ คือ รางวัลชนะเลิศ Best Practice for Surface Coal Mining Category จากผลงาน “Mae Moh Lignite Mine” และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 Corporate Social Responsibility (CSR) Category จากผลงาน “The Community Collaboration for Sustainable Development in Mae Moh District”

ทั้งนี้ คณะทำงานจัดการประกวดและคัดเลือกองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ของกิจการถ่านหินของไทย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้ส่งผลงานของ กฟผ. เข้าร่วมประกวด ASEAN Coal Awards 2017 ปรากฏว่า คณะกรรมการคัดเลือกองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ของกิจการถ่านหินของอาเซียน Board of Judge (BOJ) for ASEAN Coal Awards ได้คัดเลือกให้ผลงานของ กฟผ. ได้รับ 2 รางวัลดังกล่าว ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงการดำเนินงานตามมาตรฐานระดับนานาชาติ โดย กฟผ.แม่เมาะ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ดีระดับอาเซียน ทั้งในด้าน   การใช้เทคโนโลยีสะอาดสำหรับถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าโดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดำเนินงานโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

นายถาวร งามกนกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กล่าวว่า “กฟผ.แม่เมาะ ให้ความสำคัญต่อเรื่องสิ่งแวดล้อมที่แหล่งกำเนิด รวมทั้งให้ความสำคัญในเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ และเกิดการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

กฟผ.แม่เมาะ ได้รับรางวัลดังกล่าวย่อมสะท้อนให้เห็นว่า มีการบริหารจัดการที่ดี สามารถนำถ่านหินคุณภาพต่ำในปริมาณที่เหมาะสมมาปรับปรุงคุณภาพเพื่อส่งให้แก่โรงไฟฟ้า ทำให้โรงไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมั่นคง   อีกทั้งยังเป็นการการันตีในการทำงานของเราในเรื่องประสิทธิภาพที่มีการพัฒนาปรับปรุงตลอดเวลาที่สำคัญทำให้ราคาค่าไฟฟ้าของประชาชนไม่สูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในที่สุด

         ส่วน นายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 กล่าวว่า ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ.แม่เมาะ ได้มุ่งเป้าหมายที่จะเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรในทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึงประชาชนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติอย่างมีส่วนร่วม