กฟผ.แม่เมาะ ติดตามการปล่อยน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่จางอย่างใกล้ชิด พร้อมรักษาระดับน้ำไม่ให้กระทบกับชุมชนท้ายน้ำ

06 10 60 2

 

 

จากการเกิดพายุฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ทำให้มีมวลน้ำไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำแม่จาง ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับน้ำในอ่างสูงขึ้นมากกว่าระดับกักเก็บปกติของอ่างเก็บน้ำที่ 13 ซม. ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาระดับน้ำให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมต่อความมั่นคงปลอดภัยของอ่างเก็บน้ำ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ผ่านมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ทั้ง ต.สบป้าด และ ต.นาสัก จึงเปิดประตูระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำแม่จาง จำนวน 1 บาน ที่ระดับความสูง 10 ซม. มีระดับการไหล 3.27 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

 

06 10 60 1

อย่างไรก็ตามภายหลังจากการลงพื้นที่ติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดของ กฟผ.แม่เมาะ ในวันนี้ พบว่าระดับน้ำในอ่างยังคงเกินระดับกักเก็บปกติ เนื่องจากยังมีปริมาณน้ำฝนไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่อง กฟผ.แม่เมาะ  จึงจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำทั้ง 3 บาน บานละ 20 ซม. เพื่อระบายน้ำสู่ลำน้ำจางในระดับการไหล 19 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดย กฟผ.แม่เมาะ ได้นำไม้หลักวัดระดับน้ำติดตั้งยังบริเวณฝายต่างๆ เพื่อติดตามระดับน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่างใกล้ชิด ซึ่งปัจจุบันปริมาณน้ำในแต่ละฝายเพิ่มขึ้นสูงเล็กน้อย แต่อยู่ในระดับที่ไม่ล้นตลิ่ง

ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ จึงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่จางจะเข้าสู่ระดับปกติ และจะรายงานระดับน้ำ ตลอดจนปริมาณการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำแม่จางอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ และเตรียมตัวรับกับสถานการณ์อย่างทันท่วงที หากเกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่ง

           อ่างเก็บน้ำแม่จาง มีความจุ 105.275 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นหนึ่งในแหล่งน้ำที่สำคัญต่อกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ทั้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำที่คอยเกื้อกูลชุมชน อ.แม่เมาะ มาโดยตลอด กฟผ.แม่เมาะ จึงดำเนินมาตรการในการดูแลรักษาแหล่งน้ำนี้ให้สะอาด มีปริมาณน้ำพอเพียงต่อการใช้งานของชุมชนและในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่เสมอ