กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนโครงการสร้างบ้านเพื่อความสุขสู่ลูก สพฐ.

2 11 60 5

             นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและสมาชิกในชุมชน ร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการ “สร้างบ้านเพื่อความสุขสู่ลูก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปี 2560” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมอบให้แก่ ด.ช.ธนดล เขียวเขียว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่ทะวิทยา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง อาศัยอยู่ บ้านเลขที่ 25/12 หมู่บ้านท่าแหน ต.แม่ทะ      อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โดยมีนายไพโรจน์ วิเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 เป็นประธานในพิธีมอบ

 

        2 11 60 6

  โครงการสร้างบ้านเพื่อความสุขสู่ลูก สพฐ. ประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างบ้านให้แก่นักเรียนผู้ยากไร้หรือด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคงและดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยการก่อสร้างบ้านดังกล่าว กฟผ.แม่เมาะ ได้สนับสนุนกำลังคนจากกองจิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ   ในการดำเนินการก่อสร้างและสนับสนุนงบประมาณจำนวน 50,000 บาท