คุณภาพอากาศแม่เมาะเดือนกันยายน 60 ทุกค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

2 11 60 1

                  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเดือนกันยายน2560 ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของ กฟผ.จำนวน 11 สถานี          

โดยผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2 ), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2 ) และผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) จำนวน 4 สถานี พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

                    สำหรับดัชนีคุณภาพอากาศ (ค่า AQI) บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน พื้นที่บ้านพักผู้ปฏิบัติงานและพื้นที่ชุมชนอยู่ในเกณฑ์ ดี ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ