ประชุมสามการไฟฟ้า ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

8 11 60 5

ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2560 ณ อาคารสมานฉันท์ธัชชวาล ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง กฟผ.แม่เมาะ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามการไฟฟ้าประจำปี 2560 ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จำนวน 90 คน ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความร่วมมือทางด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

8 11 60 4

            โดยมีนางภาวนา อังคณานุวัฒน์ รองผู้ว่าการบริหาร กฟผ. นายสุรศักดิ์ ไตรทาน รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล กฟภ. นายสมศักดิ์ วิทย์นลากรณ์ รองผู้ว่าการบริหารองค์กร กฟน. และตัวแทนผู้บริหารของการไฟฟ้าทั้งสามเข้าร่วมการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านบริหารและพัฒนาบุคลากรทั้งสามการไฟฟ้า พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติ ร่วมทั้งหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน และหน่วยงานต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "HR ในยุค Disruptive Technology" โดยแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ บทบาท HR ในการเสริมสร้างนวัตกรรม, การบริหารและพัฒนาบุคลากร เพื่อพร้อมรับ Disruptive Technology, การนำ Digital Technology มาใช้ในการบริหารและพัฒนาบุคลากร และการสร้าง Digital HR ในยุค HR 4.0 เพื่อนำข้อมูลมาปรับใช้ในการบริหารและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานต่อไป