กฟผ.แม่เมาะ กระตุ้นต่อมคิดสตาร์ทอัพ จัดค่ายเพาะต้นกล้าพลังงานปี 2 แก่นักเรียน ม.5 จากทั่วภาคเหนือ

8 11 60 1

กฟผ.แม่เมาะ จัดโครงการ ค่ายเพาะต้นกล้าพลังงาน สร้างคุณค่าเยาวชน (EGAT Energy Plant#2) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานและฝึกฝนการคิดริเริ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ พร้อมคัดเลือกเยาวชน 18 คน เข้าเรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2562

 

8 11 60 2

ว่าที่ ร.ต. ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเพาะต้นกล้าพลังงาน สร้างคุณค่าเยาวชน ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27-31 ตุลาคม 2560 ณ เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ภายในค่าย นักเรียนจะได้เรียนรู้ด้านพลังงานและนวัตกรรม แนวคิดการทำธุรกิจแบบสตาร์ทอัพ การทำงานเป็นทีม การฝึกภาวะผู้นำ การสร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนการบรรยายเชิงวิชาการจากวิทยากรรับเชิญ และวิทยากรจาก กฟผ.แม่เมาะ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกวทางความคิดสร้างสรรค์ และร่วมกันคิดธุรกิจแบบสตาร์ทอัพ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการขับเคลื่อน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่ของ กฟผ. ที่ว่า นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

กฟผ.แม่เมาะ ได้นำนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม มาเสนอผลงานกลุ่มตามแนวคิด Energy Startup ในด้านต่างๆ อาทิ การขนส่ง การบริหารจัดการน้ำ การเกษตร และสุขภาพ ฯลฯ ซึ่งเป็นผลงานที่นักเรียน 8 กลุ่ม ได้ร่วมกันคิดขึ้นตลอดช่วงเวลา 3 วัน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับพร้อมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกับ คุณจอมขวัญ อุทัยรักษ์ ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ ท่าแพ บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติจำกัด มหาชน และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ผลงาน SAWM ซึ่งเป็นแนวคิดการจัดการขยะด้านการเกษตร ด้วยการใช้ Application เป็นตลาดกลางในการรวบรวมผลผลิตและขยะทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว ซังข้าวโพด จากเกษตรกรรายย่อยไปสู่โรงงานและโรงไฟฟ้าชีวมวล

หลังจากจบกิจกรรมค่ายฯ กฟผ.แม่เมาะ จะมีการสรุปคะแนนรายบุคคลของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อคัดเลือกนักเรียนจำนวน 18 คน เข้าเรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป

          ว่าที่ ร.ต. ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กล่าวว่า “กฟผ.แม่เมาะ ให้ความสำคัญกับการศึกษา เพราะถือว่าเป็นการพัฒนาเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นกำลังหลักสร้างความเจริญรุ่งเรืองของประเทศในอนาคต ในวันนี้ค่ายเพาะต้นกล้าพลังงานฯ เป็นปีที่ 2 ที่ กฟผ.แม่เมาะ ได้ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พัฒนาเยาวชนและเฟ้นหาคนคุณภาพเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในแบบรับตรง ปีการศึกษา 2562 ต่อไป”