คุณภาพอากาศแม่เมาะเดือนตุลาคม 2560 ทุกค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

 

15 11 60 3

 

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเดือนตุลาคม2560 ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของ กฟผ.จำนวน 11 สถานี โดยผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2 ), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2 ) และผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) จำนวน 4 สถานี พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

สำหรับดัชนีคุณภาพอากาศ (ค่า AQI) บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ ดี-ปานกลาง มีฝุ่นขนาดเล็กสูง ซึ่งไม่มีผลต่อสุขภาพ ส่วนพื้นที่บ้านพักผู้ปฏิบัติงานและพื้นที่ชุมชนอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ