โรงไฟฟ้าแม่เมาะจัดงานวันความปลอดภัย ปี 2560 ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วม มุ่งเน้นเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมความปลอดภัย

21 11 60 1

งานวันความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด โรงไฟฟ้าแม่เมาะไม่ยอมประนีประนอมกับความไม่ปลอดภัยอย่างเด็ดขาด ส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานมีส่วนรวมในกิจกรรมความปลอดภัยของสถานประกอบการ เสริมสร้างและกระตุ้นเตือนจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมความปลอดภัย ตั้งเป้าอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์

 

 

 

21 11 60 3

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายมานิจ แสงสว่าง ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นประธานเปิดงานวันความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประจำปี 2560 ที่จัดโดยกลุ่มงานวิศวกรรมความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยมีนายควง ใสแจ่ม ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน เขต 5 ลำปาง, นายกานต์ พึ่งเกียรติขจร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จ.ลำปาง และนางพิกุล สัจจามรรค ประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จ.ลำปาง ร่วมเป็นประธาน โดยมีผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ และบริษัทผู้รับจ้าง จำนวน 200 คน เข้าร่วม ณ อาคารที่ทำการด้านความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ตึกเขียว) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

21 11 60 2

นายมานิจ แสงสว่าง ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กล่าวว่า โรงไฟฟ้าแม่เมาะให้ความสำคัญและสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยมาโดยตลอด เพราะถือว่าผู้ปฏิบัติงาน, ลูกจ้าง, ผู้รับจ้างในโรงไฟฟ้าแม่เมาะและโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนเครื่องที่ 4-7 ทุกคน เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่ได้ร่วมกันสร้างประโยชน์ต่อองค์กร จากข้อมูลสถิติที่ผ่านมาพบว่าสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุนั้นมาจากพฤติกรรมการ

ทำงานที่ไม่ปลอดภัย ฉะนั้นกิจกรรมนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก และสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะมีวัฒนธรรมความปลอดภัย และอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ ตามยุทธศาสตร์ความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พ.ศ. 2558-2568 โดยยึดหลักที่ว่า โรงไฟฟ้าแม่เมาะไม่ยอมประนีประนอมกับความไม่ปลอดภัยอย่างเด็ดขาด

 

งานวันความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประจำปี 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และเหมืองแม่เมาะ รวมทั้งบริษัทผู้รับจ้างทำงานให้กับ กฟผ. ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภัยที่สถานประกอบการได้จัดขึ้น โดยภายในงานมีการจัดเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน การจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการความปลอดภัยของหน่วยงานต่างๆ ในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การสาธิตกิจกรรม Morning Talk & KYT การสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ความปลอดภัยและสินค้าจากชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

21 11 60 4

21 11 60 5