ผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ นำทีมสวัสดีปีใหม่ส่วนราชการใน อ.แม่เมาะ

10.1.61.4

10.1.61.5

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ นำผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เข้ามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ชุมชนแก่ นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ อ.แม่เมาะ เพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ตลอดจนพูดคุยราชการและโครงการต่างๆที่จะดำเนินงานในอนาคต