กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับส่วนราชการ เกี่ยวข้าวไรซ์เบอร์รี่ เตรียมนำผลผลิตส่งคืนชุมชนเพื่อเพาะปลูก

17.1.61.3

กฟผ.แม่เมาะ พร้อมส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ ลงนาเกี่ยวข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์แบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ปีที่ 2 ด้วยนวัตกรรมการหย่อนกล้าข้าวเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 บนแปลงนาสาธิตภายในศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถี กฟผ.แม่เมาะ โดยข้าวที่เก็บเกี่ยวจะนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรที่ร่วมโครงการ เพื่อนำไปเพาะปลูกตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

 

17.1.61.1

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ แปลงนาสาธิตภายในศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ว่าที่ ร.ต. ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน ให้การต้อนรับนายนิมิต ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ, น.ส.ฐานิตา ธนาไกรกิติ ผู้ประสานงานด้านส่งเสริมการทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยประจำภาคเหนือ, นายชุมพล มูลวรรณ์ เกษตรอำเภอแม่เมาะ และ น.ส.ชยากร วงศ์อะถะ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ในโอกาสร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวโครงการปลูกข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์แบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ปีที่ 2 ด้วยนวัตกรรมการหย่อนกล้าข้าวเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

17.1.61.10

ว่าที่ ร.ต. ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กล่าวว่า “กฟผ.แม่เมาะ ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสืบทอดพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ประเทศไทยถือว่ามีศักยภาพในการผลิตข้าวเพื่อจะเป็นธนาคารข้าวของโลกได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ ทั้งนี้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาล ที่ 9 พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดสรรพื้นที่ทำกินส่วนหนึ่งไว้ สำหรับปลูกข้าวตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งศาสตร์พระราชานี้ กฟผ. จะขอน้อมนำไปปฏิบัติ โดยผลผลิตที่ได้จากการเกี่ยวข้าวในวันนี้จะนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อส่งต่อให้กับเกษตรกรได้นำไปขยายผลเพาะปลูกต่อไป”

17.1.61.4

นายนิมิต ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ กล่าวว่า “ปัจจุบันมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนให้แก่เกษตรกร ลดการใช้สารเคมีและช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังทำให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งตรงตามกระแสโลกปัจจุบันที่ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพ นับเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้เลือก พื้นที่ของ กฟผ.แม่เมาะ เป็นแปลงสาธิตเพื่อทดลองปลูกและนำผลผลิตไปขยายผลให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยคาดหวังว่าในอนาคตผลผลิตที่นำไปขยายผลนี้จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนและสามารถแข่งขันในตลาดได้”

17.1.61.1

                  กฟผ.แม่เมาะ ได้ร่วมโครงการปลูกข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์แบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ปีที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนีนาถในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เริ่มปลูกเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 บนพื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน โดยระหว่างโครงการฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) โดยใช้การฉีดพ่นบำรุงด้วยน้ำหมักชีวภาพ และดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องจนถึงเวลาเก็บเกี่ยว ทั้งนี้เมล็ดพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เก็บเกี่ยวแล้วจะกลับคืนสู่โครงการฯ เพื่อนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรได้ทำการเพาะปลูกต่อไป

17.1.61.2

กฟผ.แม่เมาะ ได้ร่วมโครงการปลูกข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์แบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ปีที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนีนาถในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เริ่มปลูกเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 บนพื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน โดยระหว่างโครงการฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) โดยใช้การฉีดพ่นบำรุงด้วยน้ำหมักชีวภาพ และดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องจนถึงเวลาเก็บเกี่ยว ทั้งนี้เมล็ดพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เก็บเกี่ยวแล้วจะกลับคืนสู่โครงการฯ เพื่อนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรได้ทำการเพาะปลูกต่อไป