กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านเมาะหลวง เข้าชิงกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ

22 1 61 4

22 1 61 5

นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการจากกรมส่งเสริมการเกษตร ในการคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ และว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้บริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ และหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ร่วมต้อนรับ และให้การสนับสนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านเมาะหลวง ต.แม่เมาะ ที่ผ่านเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้าชิงกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ โดยคณะกรรมการได้รับฟังการนำเสนอผลงาน กิจกรรมที่โดดเด่นของกลุ่มฯ และซักถามข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาชิกในกลุ่ม เพื่อประเมินด้านความร่วมมือของสมาชิก นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานพร้อมลงพื้นที่ปฏิบัติจริงของกลุ่ม ในการนี้สมาชิกในชุมชน บ้านเมาะหลวง นำโดยนายสันต์ แก้วประเทศ ผู้ใหญ่บ้านเมาะหลวง ได้จัดกาดหมั้วคัวเมือง นำผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ต้อนรับคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเมาะหลวง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง