สรอ. ตรวจประเมินระบบมาตรฐานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

23.1.61.11

23.1.61.9

เมื่อวันที่ 8-12 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมแม่เมาะ อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายมานิจ แสงสว่าง ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้การต้อนรับผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) โดยคณะฯ เข้าตรวจประเมินใหม่ (Reassessment) ระบบบริหารคุณภาพ มอก.9001-2559 (ISO9001:2015), ตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มอก.14001-2559 (ISO14001:2015) และตรวจติดตามการรักษาระบบครั้งที่ 2 (Surveillance) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001-2554 (BS OHSAS 18001:2007) โดยผลการตรวจประเมินไม่พบข้อบกพร่องสำคัญ