กฟผ.แม่เมาะ สนองนโยบายรัฐ ผลิตแรงงานสายอาชีพ พร้อมมอบหนังสือรับรองการฝึกงานแบบทวีภาคีรุ่นแรก

21 03 61 6

 

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ 46 คน เข้ารับหนังสือรับรองการฝึกอาชีพรุ่นแรก จาก กฟผ. และ สอศ.หลังจบการฝึกอาชีพแบบทวีภาคีกับ กฟผ.แม่เมาะ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลเร่งผลิตแรงงานสายอาชีพให้เป็นนักเทคโนโลยีและมีความรู้ทางนวัตกรรม ต่อยอดตลาดแรงงานเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติในอนาคต

 

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ จัดพิธีมอบหนังสือรับรองการฝึกอาชีพให้แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ จำนวน 46 คน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากำลังคนระดับช่างเทคนิค และนักเทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยมีนายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะและนายวณิชย์ อ่วมศรี อดีตรองเลขาธิการ สอศ. ในฐานะที่ปรึกษาพิเศษ สอศ. ร่วมเป็นประธานมอบช่อดอกไม้และหนังสือรับรองให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ภายในงานมีผู้บริหาร ครูฝึก กฟผ.แม่เมาะ คณาจารย์ และผู้ปกครองเข้าร่วมงาน ณ ห้องเมาะหลวง อาคารสมานฉันท์ธัชวาล กองพัฒนาเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าถ่านหินและเหมือง กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

21 03 61 4

นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ กล่าวว่า ขอชื่นชมยินดีกับผู้สำเร็จการฝึกอาชีพทุกคน การปฏิบัติงานในสายวิชาชีพนี้ ต้องมีความใฝ่รู้และเชี่ยวชาญในศาสตร์วิชา ทั้งทักษะความชำนาญและคำนึงถึงความปลอดภัยในระดับสูง ขอให้นักศึกษาทุกคนตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนใช้ความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับนี้ ไปใช้ประกอบอาชีพอย่างสุจริต ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดความสำเร็จ ขออวยพรให้นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องประสบความสุขความเจริญโดยทั่วกัน

21 03 61 5

นายวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การจัดการศึกษาแบบทวิภาคีคือ หัวใจสำคัญที่จะสร้างคุณภาพให้กับผู้เรียนของอาชีวศึกษาอีกรูปแบบหนึ่ง ในขณะเดียวกันก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผู้เรียนทางด้านสายอาชีพ ความสำเร็จของนักศึกษาในวันนี้ถือว่า กฟผ. และ สอศ. ได้ร่วมกันสนองนโยบายของรัฐเร่งผลิตกำลังคนให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องสร้างคนให้เป็นนักเทคโนโลยีและมีความรู้ด้านนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ ขอขอบคุณ กฟผ. ที่ได้สนับสนุน สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี ขอให้นำองค์ความรู้ ประสบการณ์จากการทำงานร่วมกับ กฟผ. ไปพัฒนางานและนำไปสู่การทำงานที่จะเป็นอาชีพของเราต่อไปในอนาคต

โครงการพัฒนากำลังคนระดับช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยี ระหว่าง กฟผ. และ สอศ. เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2559 ผ่านระบบทวิภาคีที่มุ่งเน้นการฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ที่ผ่านมามีนักศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ โดยเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้จัดพิธีมอบหนังสือรับรองฯ ให้แก่นักศึกษารุ่นแรก จำนวน 75 คน ณ กฟผ.สำนักงานใหญ่ นนทบุรี สำหรับที่ กฟผ.แม่เมาะ มีนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ เข้ารับการฝึกอาชีพระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 46 คน จาก 3 สาขางาน ได้แก่ สาขางานเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า 12 คน, สาขางานบำรุงรักษาเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 17 คน และสาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 17 คน