โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนฯ จะทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยไอน้ำ ปลายเดือนมีนาคมนี้

โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะฯ กำหนดทำความสะอาดท่อด้วยไอน้ำ (Steam Blow out) ปลายเดือนมีนาคม 2561 โดยใช้อุปกรณ์ลดเสียงประสิทธิภาพสูง ยืนยันไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ภายหลังการติดตั้งอุปกรณ์ในโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 (MMRP1)    แล้วเสร็จ หน่วยงานจะต้องมีการทำความสะอาดท่อของอุปกรณ์ภายในโรงไฟฟ้าด้วยไอน้ำ (Steam Blow out) โดยได้กำหนดดำเนินการทำความสะอาดดังกล่าว ปลายเดือนมีนาคม 2561 เป็นระยะเวลาประมาณ 10 วัน ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. ณ พื้นที่โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ   จ.ลำปาง โดยจะแจ้งวันเริ่มดำเนินการแก่ชุมชนโดยรอบทราบต่อไป

สำหรับการทำความสะอาดท่อของอุปกรณ์ด้วยไอน้ำในครั้งนี้ จะเกิดเสียงดังไม่เกิน 85 dB(A) ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อการได้ยิน อย่างไรก็ตาม กฟผ. มีมาตรการควบคุมด้านเสียงและกำหนดค่าการได้ยินเสียงอย่างรัดกุม โดยได้ติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียงที่มีประสิทธิภาพ (Silencer) มีการติดตั้งจุดตรวจวัดเสียงในชุมชน อีกทั้งยังเปิดให้ผู้แทนชุมชนได้เข้าสำรวจการดำเนินงานในช่วงทำความสะอาดด้วยไอน้ำ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานของโครงการฯ จะไม่เกิดอันตรายและไม่ให้เกิดเสียงรบกวนต่อชุมชนโดยรอบ