โรงงานต้นแบบบล็อกประสานก้าวหน้ากว่าร้อยละ 90 เตรียมเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ และฝึกอาชีพ 3 เมษายนนี้

27 03 61 8

        คณะทำงานวิจัยและพัฒนาโรงงานต้นแบบการผลิตบล็อกประสานจากวัตถุพลอยได้ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เผยความคืบหน้าการก่อสร้างโรงงานต้นแบบบล็อกประสานฯ เบื้องต้นคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 90 เตรียมเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกอาชีพให้แก่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในวันที่ 3 เมษายนนี้

27 03 61 10

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างและเตรียมเปิดอาคารศูนย์เรียนรู้โรงงานต้นแบบการผลิตบล็อกประสานจากวัตถุพลอยได้ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยมี ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานวิจัย พร้อมคณะฯเข้าร่วม ณ ห้องประชุมจางเหนือ (305) อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

          ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร หัวคณะทำงานวิจัย กล่าวว่า การดำเนินงานก่อสร้างอาคารมีความก้าวหน้าไปร้อยละ 90 โดยอาคารนี้ตั้งอยู่ในศูนย์ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.แม่เมาะ มี 2 อาคาร คือ อาคารชั่วคราวที่ใช้ผลิตบล็อกประสานเพื่อนำมาก่อสร้างเป็นอาคารต้นแบบ ซึ่งปัจจุบันอาคารต้นแบบนี้ คงเหลือในส่วนของหลังคา การตกแต่งภายในกับติดตั้งป้ายชื่อ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบก็จะเสร็จสมบูรณ์ โดยพร้อมที่จะเปิดใช้งานในวันที่ 3 เมษายนที่จะถึงนี้ นอกจากนั้นคณะทำงาน

จะสร้างอาคารสำนักงานจากบล็อกประสานไว้บริเวณอาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ อีก 1 แห่ง เพื่อใช้เป็นอาคารตัวอย่างให้แก่ผู้ที่สนใจ หรือเปิดให้ชุมชนนำงานฝีมือและผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจัดแสดงในอาคารนี้

27 03 61 9

       สำหรับอาคารศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามโครงการวิจัยและพัฒนาโรงงานต้นแบบการผลิตบล็อกประสานจากวัตถุพลอยได้ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ที่ได้รับอนุมัติทุนวิจัยจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม กฟผ. (คบวน.กฟผ.) ปี 2560 งบประมาณ จำนวน 9,983,279 บาท เพื่อนำเอาวัตถุพลอยได้ที่เหลือจากการผลิตกระแสไฟฟ้ามาทำเป็นผลิตภัณฑ์บล็อกประสานเปิดโอกาสให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าได้เข้ามาเรียนรู้ขั้นตอนการผลิต นำไปเป็นอาชีพ สร้างรายได้ในครัวเรือนอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน