คณะ “สื่อมวลชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 44” เยี่ยมชมการดำเนินงาน กฟผ.แม่เมาะ

17 04 61 1

คณะ “สื่อมวลชนสัมพันธ์”สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 44 นำโดย  นางสาวปาชิดารัตน์ วิจิตรหิรัณยการ ผู้บริหารหลักสูตรสื่อมวลชนสัมพันธ์ สถาบันการประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร พนักงานองค์กรอิสระ และรัฐวิสาหกิจ จำนวน 28 คน รับฟังการบรรยายภารกิจ กฟผ.แม่เมาะ รวมถึงงานด้านประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยนางนันทกานต์ วาเล็กบุตร หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 จากนั้นได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่ต่างๆเกี่ยวกับ กฟผ.แม่เมาะ และเยี่ยมชมชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) ศึกษาถึงภาพรวมของ กฟผ.แม่เมาะผ่านนิทรรศการเหมืองและโรงไฟฟ้า, นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ และนิทรรศการธรณีวิทยา

17 04 61 3

นางสาวปาชิดารัตน์ ผู้บริหารหลักสูตรสื่อมวลชนสัมพันธ์ฯ กล่าวถึงการมาดูงานในครั้งนี้ว่า “หลักสูตรสื่อมวลชนสัมพันธ์ มีผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จากหลายองค์กร ซึ่งจุดประสงค์ที่ต้องการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้เพราะ กฟผ.แม่เมาะ เป็นองค์กรขนาดใหญ่มีการทำงานอย่างเป็นระบบ รวมถึงทางคณะ ต้องการศึกษาเรื่องการดำเนินงานของแผนกประชาสัมพันธ์ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะว่ามีแผนงานหรือกลยุทธ์ในการสร้างความเข้าและแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ให้กับผู้เข้าอบรม ได้