การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผนึกกำลังร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพิ่มช่องทางการส่งกระแสไฟฟ้า แก้ปัญหาไฟตกและไฟดับใน อ.แม่เมาะ

17 04 61 8

       การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ถือเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าหลักของประเทศ ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งกระแสไฟฟ้าที่ได้จากโรงไฟฟ้าจะถูกส่งไปตามสายส่งเข้าสู่สถานีไฟฟ้าแรงสูง ก่อนจะส่งต่อไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เพื่อส่งให้ประชาชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และสถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อส่งให้ประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ดังนั้นการรักษาระบบความมั่นคงในการผลิตและการจัดส่งกระแสไฟฟ้า ย่อมต้องอาศัยความร่วมมือในการดูแลระบบอย่างต่อเนื่องของทั้งสามหน่วยงาน

 

         ที่ผ่านมาชาวอำเภอแม่เมาะอาจต้องประสบปัญหาไฟตกไฟดับบ่อยครั้ง เนื่องจากความต้องการการใช้ไฟฟ้าของคนในอำเภอสูงถึง 9 เมกะวัตต์ และมีจำนวนผู้ใช้ไฟถึง 13,000 คน ขณะที่อำเภอแม่เมาะยังไม่มีสถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงต้องรับไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าแรงสูง ลำปาง 2 ตำบลพิชัย ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอแม่เมาะเป็นระยะทางกว่า 70 กิโลเมตร และสายส่งพาดผ่านพื้นที่ภูเขาสูงที่มีต้นไม้หนาแน่น ทำให้สายไฟฟ้าถูกพาดผ่านด้วยกิ่งไม้และต้นไม้ ส่งผลให้เกิดไฟตกและไฟดับได้ง่าย

      

17 04 61 6

       ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของอำเภอแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดทำโครงการปรับปรุงความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้า โดยติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและก่อสร้างระบบสายส่งเชื่อมต่อจากสถานีไฟฟ้าแรงสูง แม่เมาะ 2 ของ กฟผ. โดยตรงกับสายส่งของ กฟภ.แม่เมาะ เป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 จนวันที่ 10 เมษายน 2561 นายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 นายสุระพงษ์ ไชยมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายภิญญศักดิ์ อยู่ทวี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ-ปฏิบัติการ และนายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้บริหาร กฟผ. กฟภ. หัวหน้าส่วนราชการและชุมชน อ.แม่เมาะ เข้าร่วมพิธีจ่ายไฟจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่เมาะ 2 ของ กฟผ. ผ่านระบบส่งกระแสไฟฟ้าของ กฟภ. ไปยังประชาชน อ.แม่เมาะ

17 04 61 9

นายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 กล่าวถึงการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานครั้งนี้ว่า “เมื่อพบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาไฟฟ้าตกและไฟฟ้าดับในพื้นที่อำเภอแม่เมาะบ่อยครั้ง เนื่องจากสาเหตุของระยะทางและสิ่งกีดขวางสายส่ง ทำให้ กฟผ. ร่วมหารือกับ กฟภ. อย่างจริงจังในการหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้ปรับปรุงเพิ่มสายส่งหลัก โดย กฟผ. รับหน้าที่จัดหาหม้อแปลงและติดตั้งเพิ่มที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่เมาะ 2 ส่วน กฟภ. ได้ปรับปรุงระบบสายส่งที่รับไฟจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่เมาะ 2 ให้มีความพร้อมจ่ายไปยังบ้านเรือนประชาชนอำเภอแม่เมาะ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นคงในระบบไฟฟ้า สามารถรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าของประชาชนที่เพิ่มขึ้นได้”

 

17 04 61 10

  

ด้านนายสุระพงษ์ ไชยมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า “กฟภ. มีหน้าที่หลักในการดูแลและบริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ไม่ว่าจะเป็นกรณีไฟตกหรือไฟดับให้กับชาวบ้านทั้งหมด อย่างกรณีของอำเภอแม่เมาะ   เราได้รับความร่วมมือจาก กฟผ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่จ่ายไฟหลักให้กับ กฟภ.แม่เมาะ ทำให้ระยะทางการจ่ายกระแสไฟฟ้าสั้นลง ส่งผลให้ปัญหาไฟตกไฟดับลดลง นอกจากนั้น กฟภ. กำลังปรับปรุงระบบการจ่ายไฟให้กับหมู่บ้านรอบๆ ให้มีความเสถียรและมั่นคง คาดว่าระบบสายส่งจะแล้วเสร็จทั่วถึงไปทุกหมู่บ้านใน อ.แม่เมาะ ภายในต้นปี 2562 นี้”

17 04 61 12

        ด้านนางสาวชญากร วงค์อะถะ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่เมาะ กล่าวในฐานะตัวแทนชุมชนตำบลแม่เมาะว่า ที่ผ่านมา เขตเทศบาลตำบลแม่เมาะได้รับการร้องเรียนเรื่องไฟฟ้าดับค่อนข้างบ่อย ปัญหาหลักมาจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นภายในพื้นที่ ทำให้อัตราการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นด้วย อีกทั้งไม่มีสถานีไฟฟ้าย่อยของ กฟภ. ในอำเภอแม่เมาะ การที่ กฟผ. ร่วมกับ กฟภ. ดำเนินโครงการดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงได้ถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับชาวอำเภอแม่เมาะ ทำให้เกิดเสถียรภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้าส่งผลให้ชาวบ้านเกิดความสุข ชาวแม่เมาะขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง