กฟผ.จับมือ สพฐ. จัดห้องเรียนสีเขียว สร้างเครือข่ายอนุรักษ์พลังงานงานแก่ครูและนักเรียนทั่วประเทศ

กฟผ. จับมือ สพฐ. สร้างเครือข่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน Green School Camp ปลูกฝังทัศนคติการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแก่ครูและนักเรียนทั่วประเทศ

26 04 61 1

 

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านพักผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นางอังคณา สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการและวางแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า พร้อมด้วย นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1  ในฐานะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธานร่วมในการเปิดค่ายโรงเรียนสีเขียวรักพลังงาน Green School Camp รุ่นที่ 3 เพื่อปลูกฝังความรู้และทัศนคติเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำหรับครูและนักเรียนในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศจำนวน 384 โรงเรียน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ครู จำนวน 950 คน และนักเรียน จำนวน 2,700 คน ให้สามารถเป็นวิทยากรในการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบริหารจัดการการใช้พลังงานภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานโรงเรียนสีเขียว

26 04 61 3

นางอังคณา สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการและวางแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า กล่าวว่า "กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษาครั้งนี้ เป็นการต่อยอดโครงการห้องเรียนสีเขียวที่ กฟผ. และ สพฐ. ร่วมดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2541 สำหรับปีนี้เป็นการจัดค่ายโรงเรียนสีเขียวรักพลังงาน Green School Camp สำหรับครูและนักเรียนเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการพลังงานที่เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน โดยเริ่มต้นให้ครูมีความรู้เรื่องพลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเพื่อสร้างทัศนคติและปลูกฝังอุปนิสัยด้านการอนุรักษ์พลังงานพร้อมขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนต่อไป"

26 04 61 2

ค่ายโรงเรียนสีเขียวรักพลังงาน Green School Camp ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 3 จาก 5 รุ่น สำหรับครูในสังกัด สพฐ. ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561 จากนั้นจะเป็นค่ายสำหรับนักเรียน จำนวน 11 รุ่น ทั่วประเทศ ภายในเดือนสิงหาคม 2561