MMRP1 เสร็จสิ้นกระบวนการทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยไอน้ำ

โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะฯ เสร็จสิ้นกระบวนการทำความสะอาดท่อด้วยไอน้ำ (Steam Blow out) ผลการตรวจวัดเสียงไม่กระทบต่อชุมชน พร้อมเดินหน้าทดสอบระบบอื่นๆ ต่อไป

26 04 61 6

 

โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 (MMRP1) เสร็จสิ้นกระบวนการทำความสะอาดท่อของอุปกรณ์ภายในโรงไฟฟ้าด้วยไอน้ำ (Steam Blow out) ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 9 เมษายน 2561 รวมระยะเวลาประมาณ 7 วัน ณ พื้นที่โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยผลการตรวจวัดระดับเสียง พบว่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน

26 04 61 4

นายอติชาติ โซวจินดา ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 กล่าวว่า “กระบวนการทำความสะอาดท่อด้วยไอน้ำในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้ผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ และสามารถดำเนินการได้เร็วกว่าที่ประเมินไว้ เป็นผลมาจากการทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งก่อนและระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์ ได้แก่ การทำความสะอาดท่อด้วยอากาศ (Air Blow) และการทำความสะอาดท่อด้วยวิธีทางเคมี (Chemical Cleaning) เพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนต่างๆ จากนั้นจึงทำความสะอาดท่อด้วยไอน้ำ ภายหลังการทำความสะอาดดังกล่าว หน่วยงานได้ทำการตรวจสอบรอยเศษฝุ่นของสิ่งปนเปื้อนที่หลุดออกมากระทบแผ่นเหล็ก (Target Plate) ซึ่งนำไปติดตั้งไว้เพื่อวัดผลความสะอาดภายในท่อ พบรอยขนาดใหญ่กว่า 0.5 มิลลิเมตร 1 รอย, ไม่พบรอยขนาดใหญ่กว่า 0.2 มิลลิเมตร และไม่พบรอยขนาดใหญ่กว่า 1 มิลลิเมตร ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด”

26 04 61 5

สำหรับการทำความสะอาดท่อของอุปกรณ์ด้วยไอน้ำในครั้งนี้ หน่วยงานมีมาตรการควบคุมด้านเสียงอย่างรัดกุม โดยได้ติดตั้งอุปกรณ์ลดความดังของเสียงที่มีประสิทธิภาพ (Silencer) และติดตั้งจุดตรวจวัดเสียงทั้งหมด 4 สถานี ได้แก่ ริมรั้วพื้นที่ก่อสร้าง MMRP1, หมู่บ้านสวนป่าแม่จาง, หมู่บ้านหางฮุง และหมู่บ้านห้วยคิง พบระดับเสียงสูงสุด ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2561 ในช่วงที่ดำเนินการทำความสะอาดท่อด้วยไอน้ำ ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 และไม่เป็นอันตรายต่อการได้ยิน

ผลการวัดค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ในช่วง Steam Blow Out ระหว่างวันที่ 8–9 เมษายน 2561

วันที่

สถานี

8 เมษายน 2561 9 เมษายน 2561
Lmax (dB(A)) เวลา Lmax(dB(A)) เวลา
1.ริมรั้วพื้นที่ก่อสร้าง MMRP1 80.3 10.02 น. 78.5 12.54 น.

 

อังคณา สุขวิบูลย์

 

2.บ้านสวนป่าแม่จาง

79.6 10.04 น. 65.5 12.54 น.
3.บ้านหางฮุง 80.6 10.45 น. 69.7 12.39 น.
4.บ้านห้วยคิง 65.7 10.08 น. 66.5 10.17 น.
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 115 dB(A)

นอกจากนี้ นายอติชาติ โซวจินดา กล่าวเพิ่มเติมว่า “หลังจากนี้ MMRP1 จะทดสอบระบบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าอื่นๆ ต่อไป เช่น Condenser ระบบกังหันไอน้ำ ระบบการขนส่งถ่านหิน ระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์ ฯลฯ ทั้งนี้ ขอให้มั่นใจได้ว่า MMRP1 ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดูแลสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ (EHIA) ของโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 โดยยึดถือความปลอดภัยและคุณภาพงานเป็นหลัก อีกทั้งให้แล้วเสร็จทันกำหนดการจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ (COD) ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561”