ครม. มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง “นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย” เป็นผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 14

                คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการ กฟผ. แทนนายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 30 เมษายนนี้ และมีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 

26 04 61 8

 

        เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย  รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ. แทนนายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. ที่จะครบวาระในวันที่ 30 เมษายน นี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

         นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 14 เกิดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2503 อายุ 57 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วศบ.ไฟฟ้า) จาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท บริหารธุรกิจ    (การจัดการ) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกทั้งยังผ่านการอบรมในหลักสูตรสำคัญมากมาย อาทิ หลักสูตร Advanced Management Program จาก Harvard Business School หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรหลักประจำวิทยาการทัพบก จากสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น 

     ด้านประวัติการทำงานที่ กฟผ. ปี พ.ศ. 2556 - 2560 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมระบบส่ง พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง