กฟผ.แม่เมาะ มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาต้นแบบ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561

03 05 61 1

โครงการ “นักศึกษาต้นแบบ กฟผ.แม่เมาะ” (EGAT Excellent Internship Program) ถือเป็นหนึ่งโครงการที่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่เข้ามาฝึกงานในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ   ได้เติมเต็มประสบการณ์ในการฝึกงานภายในรั้ว กฟผ.แม่เมาะ อย่างรอบด้าน นอกจากการฝึกงานเพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์การทำงานตามหน่วยงานต่างๆ แล้ว โครงการนี้ได้นำเอาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ  มาพัฒนา ส่งเสริม และสร้างองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาฝึกงานในด้านอื่นๆ ภายใต้แนวคิด “รู้คน รู้งาน รู้ภารกิจ” โดยเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม M1 อาคารบริหารเหมืองแม่เมาะ ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาฝึกงานต้นแบบ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 จำนวน 92 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ตั้งใจในการฝึกงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษาฝึกงานรุ่นต่อๆ ไป