รอง ผวจ.ลำปาง นำหน่วยงานภาครัฐ ลงพื้นที่ ต.บ้านดง ชี้แจงความคืบหน้าการอพยพ พร้อมสำรวจพื้นที่จริง

15 05 61 3

            นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำผู้แทนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ในพื้นที่ ต.บ้านดง และ ต.แม่เมาะ อาทิ กรมที่ดิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง สำนักชลประทานลำปาง กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลำปาง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ฯลฯ เข้าพบปะประชาชนเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจความคืบหน้าการอพยพ ตามมติ ครม. วันที่ 15 ตุลาคม 2556

15 05 61 4

ซึ่งองค์การบริหารส่วนบ้านดงจัดขึ้น ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้รับข้อเสนอเพื่อกำกับและเร่งรัดการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกันนี้ได้ลงสำรวจพื้นที่รองรับการอพยพครั้งนี้อีกด้วย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

            นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำผู้แทนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ในพื้นที่ ต.บ้านดง และ ต.แม่เมาะ อาทิ กรมที่ดิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง สำนักชลประทานลำปาง กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลำปาง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ฯลฯ เข้าพบปะประชาชนเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจความคืบหน้าการอพยพ ตามมติ ครม. วันที่ 15 ตุลาคม 2556