กฟผ.แม่เมาะ ร่วมให้ความรู้แก่เกษตรกร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่

23 05 61 1

นางนพณภัสสร ถาวรอธิวาสน์ หัวหน้ากองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี 2561 ที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะจัดขึ้น เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้เทคโนโลยีและมีข้อมูลในการผลิต เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่

23 05 61 2

ภายในงานมีการแบ่งสถานีกิจกรรมออกเป็น 5 สถานี ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิตข้าว การเตรียมดินและเมล็ดพันธุ์ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดย กฟผ.แม่เมาะ ร่วมจัดกิจกรรมในสถานีที่ 5 คือ เศรษฐกิจพอเพียง โดยการนำความรู้ในการทำปุ๋ยแห้งและปุ๋ยหมักจากศูนย์ชีววิถีฯ  กฟผ.แม่เมาะ พร้อมทั้งสนับสนุนอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยมีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการใน อ.แม่เมาะ เกษตรกรจาก อ.แม่เมาะ และ พื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแม่เมาะ (ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยรากไม้) ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง