ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศ MMAC 2018

19 06 61 1

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยฝ่ายกิจการสังคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายและประกวดภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสม ประจำปี 2561 (MMAC 2018) โดยอบรมให้ความรู้ การพัฒนางานแอนิเมชันแก่ผู้เข้าประกวด ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2561 โดยมีวิทยากร จากศูนย์การเรียนรู้ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. แม่เมาะ ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการชีววิถีฯ วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และบริษัท กันตนา แอนิเมชัน สตูดิโอ และให้ความรู้ด้านการออกแบบและผลิตแอนิเมชันอินโฟกราฟิก โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วภาคเหนือ ทั้งหมด 10 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 42,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องแม่จาง อาคารสมานฉันท์ธัชชวาล ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

19 06 61 2

โดยในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานชนะเลิศ ในหัวข้อ “ชีววิถีเพื่อชีวิตที่พอเพียง” โดยมีผู้ร่วมการตัดสินจาก กฟผ. แม่เมาะ คณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้กำกับแอนิเมชัน จากบริษัท กันตนา แอนิเมชัน สตูดิโอ ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมกล้วยหอมจอมซน จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม INSOMNIA จากโรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม Butterfly จากโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จ.สุโขทัย

กิจกรรมเข้าค่ายและประกวดภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสม ประจำปี 2561 (MMAC 2018) จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ระหว่าง กฟผ.แม่เมาะ กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ในการพัฒนาออกแบบซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาสื่อแอนิเมชัน แก่เยาวชน โดย กฟผ. ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณจัดโครงการประกวดภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสมในปีนี้ จำนวนรวมทั้งสิ้น 100,000 บาท และเป็นผู้กำหนดโจทย์และหัวข้อเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้จัดทำสื่อนำเสนอ เพื่อใช้ผลงานเผยแพร่ต่อไป