ส่งมอบโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแม่จาง

26 06 61 1

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ อาคารทดสอบเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่จาง  ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายเกียงไกร ไชยช่วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการพลังน้ำ-ปฏิบัติการ เป็นผู้แทนฝ่ายพัฒนาโครงการพลังน้ำ ส่งมอบโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแม่จางให้กับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อใช้ในการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า รวมทั้งใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ และประชาสัมพันธ์พลังงานสะอาดให้กับ กฟผ.

26 06 61 2

โดยมีนายสมใจ  วิลกอบ หัวหน้ากองเชื้อเพลิงถ่านและน้ำ ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทนรับมอบ สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแม่จางเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “การออกแบบและพัฒนา Submersible Induction Generator ประกอบเข้ากับ Axial Turbine เขื่อนแม่จาง” ระหว่างฝ่ายพัฒนาโครงการพลังน้ำกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยเริ่มดำเนินการศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ได้ผลงานวิจัยเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาด 90 กิโลวัตต์