คณะวิจัยจาก มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่อ.แม่เมาะ

26 06 61 4

คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ (มทร.ล้านนา) นำโดย  ดร.สิริรัญญา ณ เชียงใหม่ อาจารย์จากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา พร้อมคณะ ลงพื้นที่จัดโครงการ “การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตำบลแม่เมาะผ่านภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง”

 

26 06 61 5

ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการวิจัยหัวข้อการศึกษาการตอบสนองของชุมชนต่อการใช้จิตรกรรมฝาผนังเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม-กรณีศึกษา ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ภายใต้การดำเนินการร่วมและสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เพื่อให้คนในชุมชนและคนรุ่นใหม่ได้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในอำเภอแม่เมาะ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดเวิร์คช็อปการพิมพ์ภาพด้วยวัสดุธรรมชาติ โดยนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะถ่ายทอดผ่านจินตนาการที่มาจากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อำเภอแม่เมาะแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่เมาะ             ต.แม่เมาะ และโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน1) ต.แม่เมาะ เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายน 2561 ณ บ้านเมาะหลวง  ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง สำหรับภาพวาดฝาผนังจากโครงการวิจัยนี้ เป็นการทำจิตรกรรมโดยใช้เทคนิคของสีน้ำมัน ซึ่งจะปรากฏอยู่ที่ฝาผนังของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่เมาะ และฝาผนังของโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน1) เพื่อให้คนในชุมชนและผู้ที่สนใจได้ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์และตำนานของอำเภอแม่เมาะ