กฟผ. รับ 5 รางวัลจากเวที Thailand Coal Awards 2018

2 10 61 4

กฟผ. ได้รับ 5 รางวัลจากเวที Thailand Coal Awards 2018 จากการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าแม่เมาะและเหมืองแม่เมาะ ตอกย้ำถึงการดำเนินงานที่ดีของ กฟผ. ตลอดมา

 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานมอบรางวัล Thailand Coal Awards 2018 ซึ่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดขึ้น เพื่อมอบรางวัลให้กับองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านต่างๆ ของกิจการถ่านหินไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 (4th Thailand Coal Awards 2018) ในปีนี้มีการมอบรางวัลจำนวน 8 รางวัล โดย กฟผ. ได้รับรางวัลชนะเลิศรวม 5 รางวัล โดยมีนายนิกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และคณะผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ เข้ารับรางวัล ณ ห้องคัทลียา โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ

สำหรับผลการประกวดในครั้งนี้ กฟผ. ได้รับรางวัลชนะเลิศรวม 5 รางวัล ได้แก่ ประเภทการดำเนินการด้านถ่านหินที่เป็นเลิศ (Best Practices Category) ได้รับ 2 รางวัลชนะเลิศ คือ รางวัลชนะเลิศด้านการทำเหมืองถ่านหินแบบเปิด (Surface Coal Mining) จากผลงาน “เหมืองถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะ” (Mae Moh Lignite Mine)  โดยเหมืองแม่เมาะ และรางวัลชนะเลิศด้านการใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 500 เมกะวัตต์ขึ้นไป จากผลงาน “การปรับปรุงหม้อน้ำของโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินคุณภาพต่ำ” (The Boiler Modification of Clean Coal Power Plant for Utilizing Low - Rank Coal) โดยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ได้รับ 2 รางวัลชนะเลิศ จากผลงาน “การดำเนินงานด้าน CSR ของเหมืองแม่เมาะ” (Mae Moh Lignite Mine’s CSR) โดยเหมืองแม่เมาะ และผลงาน “ถอดบทเรียนศาสตร์พระราชา สู่แนวทางเพื่อการพัฒนาพื้นที่ อ.แม่เมาะ อย่างยั่งยืน” โดยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ประเภทนวัตกรรมด้านถ่านหิน (Special Submission Category) ได้รับรางวัลชนะเลิศจากผลงาน “กล่องพิฆาตฝุ่น” Dust Killer Box (Dust Reduction Equipment from Boom Type Bucket Wheel Reclaimer) โดยเหมืองแม่เมาะ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดปัญหาฝุ่นฟุ้งกระจายที่เกิดจากการทำงานของเครื่องตักถ่านหินที่ส่งถ่านหินลิกไนต์ให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

รางวัล Thailand Coal Awards 2018 เป็นรางวัลที่มอบให้หน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินกิจการด้านเชื้อเพลิงถ่านหินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนอย่างเป็นปกติสุข อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดภายในประเทศไทย โดยผู้ที่ชนะจากการประกวดในครั้งนี้ มีโอกาสที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดบนเวที ASEAN Coal Awards 2019 ต่อไป