คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดูงานด้านการจัดการพลังงาน และโครงการชีวมวลอัดแท่ง กฟผ.แม่เมาะ

6 11 61 5

คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เยี่ยมชม กฟผ.แม่เมาะ พร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกับผู้บริหาร กฟผ. ด้านกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยถ่านหิน และโครงการนำชีวมวลอัดแท่งมาเป็นเชื้อเพลิงร่วมในการผลิตกระแสไฟฟ้า ยังประโยชน์แก่การบริหารสัดส่วนพลังงานของประเทศ

 

6 11 61 6

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน   สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการฯ ศึกษาดูงานการดำเนินกิจการของ กฟผ.แม่เมาะ และร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านพลังงาน ตลอดจนการส่งเสริมการผลิต การใช้ และการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งในพื้นที่ จ.ลำปาง โดยมี นายนิกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ,  นายอำพล กิติโชตน์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ, หัวหน้าส่วนราชการ จ.ลำปาง, หัวหน้าส่วนราชการ อ.แม่เมาะ และผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับ ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง จากนั้นคณะฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์อำนวยการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า       แม่เมาะเครื่องที่ 4-7 และเครื่องป้อนเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ตลอดจนพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7

6 11 61 7

พลโท อำพน ชูประทุม รองประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน กล่าวว่า พลังงานทุกประเภทต่างมีความสำคัญ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนที่จะถูกนำมาใช้ แม้ฟอสซิลจะเป็นแหล่งเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า แต่ก็มีบทบาทลดลง เราจึงต้องศึกษาบทบาทของเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ภายในประเทศ ให้เกิดความสมดุล ถ่านหินถือเป็นเชื้อเพลิงที่ยังมีความสำคัญต่อระบบพลังงานของประเทศ เนื่องจากมีเสถียรภาพในตัวเอง อีกทั้งยังมีต้นทุนที่ถูกกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ ซึ่งถ้าลดบทบาทถ่านหินลง จะทำให้ค่าไฟสูงขึ้น ส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว แม้ว่าหลายฝ่ายจะสนับสนุนให้มีพลังงานทดแทน แต่ก็ต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสม จะเห็นว่าหลายประเทศมีสัดส่วนการใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าสูงกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น หากนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เราสามารถทำให้โรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ หรือที่เรียกว่า โรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ซึ่งการมาเยี่ยมชม กฟผ.แม่เมาะ ถือเป็นการเข้ามาเรียนรู้ระบบการจัดการ ทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้าไปพร้อมๆ กับการดูแลสิ่งแวดล้อม ตลอดจนศึกษาโครงการชีวมวลอัดแท่งมาผลิตกระแสไฟฟ้าร่วมด้วย จะทำให้เห็นข้อเปรียบเทียบที่ชัดเจน และเป็นประโยชน์ต่อการต่อยอดการวิจัยในอนาคต