กฟผ. ร่วมกับ SCG ต่อยอดวัตถุพลอยได้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ สู่อุตสาหกรรมก่อสร้าง

27 11 61 1

กฟผ. ลงนามข้อตกลงร่วมมือโครงการนำวัตถุพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้ามาใช้ในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างกับ เอสซีจี สนองนโยบายรัฐเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

 

ระหว่างวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2561 ทีมวิจัยจากบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด นำนักวิจัยจำนวน 5 คน เข้าดูงานกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า และการจัดการวัตถุพลอยได้ของ กฟผ.แม่เมาะ ภายใต้โครงการศึกษาการนำวัตถุพลอยได้จากการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งเป็นความร่วมมือ ระหว่าง กฟผ. และ เอสซีจี เพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐ ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงยกระดับความสามารถและเพิ่มศักยภาพของทั้งสององค์กร ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ รวมถึงประสานความร่วมมือทางด้านธุรกิจเพื่อนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน มั่นคง และสามารถสร้างมูลค่าให้แก่ระบบเศรษฐกิจร่วมกัน

 

27 11 61 3

นายสายัณห์ คะเชนทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ-2 กล่าวว่า เนื่องจาก กฟผ. และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมกำหนดแนวทางพัฒนาและคิดค้นงานวิจัยใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับวัตถุพลอยได้ ได้แก่ เถ้าลอย เถ้าหนัก และยิปซัมสังเคราะห์ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมทั้งผลักดันโครงการต้นแบบของ กฟผ. ซึ่งพยายามสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุพลอยได้ในเชิงธุรกิจเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างปัจจุบัน กฟผ. และ SCG มุ่งเน้นการนำวัตถุพลอยได้ที่ไม่ผ่านตามหลักเกณฑ์การส่งมอบมาใช้ประโยชน์ นำเถ้าลอยมาทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 บางส่วน   และสามารถประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น การบำบัดน้ำเสีย การดูดซับสารพิษ และวัสดุคอมโพสิตต่างๆ รวมถึงพัฒนาเถ้าหนักและยิปซัมสังเคราะห์ให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น

27 11 61 2