ภาคประชาชน อ.แม่เมาะ เข้ายื่นหนังสือสนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 ต่อผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ

28 05 62 5

 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ภาคประชาชน อ.แม่เมาะ ได้แก่ กลุ่มเรารักโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อดีตผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ที่อาศัยในพื้นที่อ.แม่เมาะ ตัวแทนกลุ่มลูกลิกไนต์ ชมรมรักษ์แม่เมาะ กลุ่มพ่อค้าและแม่ค้า อ.แม่เมาะ ชมรมท่องเที่ยว อ.แม่เมาะ ตัวแทนกลุ่มลูกจ้าง กฟผ.แม่เมาะ ชุมชนบ้านเวียงสวรรค์ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ   รวม 16 กลุ่ม เข้ายื่นหนังสือสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 ต่อ    นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2

 

28 05 62 6

 

ณ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อแสดงจุดยืนในการสนับสนุนการจัดเวทีรับฟังความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียครั้งที่ 1 สำหรับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 ที่ บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ ได้กำหนดจัดขึ้น ในเดือนกรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง