คณะผู้บริหาร

นายอมรพันธ์  ลีลาภรณ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 (ชฟฟ.2) 
322520
510491
359831
459291
นายมานิจ  แสงสว่าง
ว่าที่ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์
นายชัยพร  ไพฑูรย์

นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (อรม.)  ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (อจม.) 

ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตไฟฟ้าแม่เมาะ (อฟม.) 

ผู้อำนวยการฝ่ายโรงไฟฟ้าน้ำพอง (อฟพ.)