คณะผู้บริหาร

นายอมรพันธ์  ลีลาภรณ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 (ชฟฟ.2) 
 
ว่าที่ ร.ต. ณรงค์ศักดิ์  คุณูปถัมภ์

นายอดิศักดิ์  กิจเจริญธนารักษ์

นายมานิจ  แสงสว่าง

นายจรัญ  คำเงิน

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (อจม.) ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (อฟม.) ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (อรม.) 
ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง (อฟพ.)