an image
an image

รวมพลผู้ใหญ่ใจดี สร้าง “อาคารแสงไฟฟ้า” ส่องสว่างการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

      กฟผ. ร่วมกับมูลนิธิแสง-ไซ้กี และสมาคมพัฒนาแม่เมาะ สมทบทุนสร้าง “อาคารแสงไฟฟ้า” และปรับปรุงอาคารเรียน เพื่อส่องสว่างอนาคตทางการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง

      การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมมือกับมูลนิธิแสง-ไซ้กี และสมาคมพัฒนาแม่เมาะ (สพม.) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของ กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับสมทบทุนจำนวน 2 ล้านบาท สร้างอาคารเรียนชื่อ “อาคารแสงไฟฟ้า” และปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบ้านกลาง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมีพิธีเปิดและรับมอบอาคารเรียนเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557      มีนางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานมูลนิธิแสง-ไซ้กี  นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้บริหาร กฟผ.  และนางสาวพนิดา ทักษิณาพิมุข นายกสมาคมพัฒนาแม่เมาะ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ โดยมี นายสมคิด ธรรมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้โรงเรียนบ้านกลางเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านแม่ส้าน ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 69 คน ส่วนโรงเรียนบ้านกลางเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนจำนวน 35 คน รวมเป็น 104 คน 

      งบประมาณอาคาร “แสงไฟฟ้า” เกิดจากการสนับสนุนทุนจากมูลนิธิแสง-ไซ้กี จำนวน 1 ล้านบาท สมาคมพัฒนา แม่เมาะ ภายใต้การสนับสนุนของ กฟผ.แม่เมาะ จำนวน 5 แสนบาท และ กฟผ. จำนวน 5 แสนบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2 ล้านบาท ในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังนี้ พร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ บริเวณโรงเรียนให้นักเรียนโรงเรียนบ้านกลางมีสภาพแวดล้อมที่ดีในการเรียน ตลอดจนสร้างความพร้อมทางการศึกษาแก่นักเรียน ทำให้นักเรียนสามารถนำวิชาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงหมู่บ้านให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ในอนาคตแผนกประชาสัมพันธ์
ติดต่อศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ สนามกอล์ฟ กฟผ. แม่เมาะ จองบ้านพัก การเดินทางสู่แม่เมาะ