การเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

ขั้นตอนการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ)

         เพื่อให้การต้อนรับคณะที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน กฟผ.แม่เมาะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และ
ตรงตามวัตถุประสงค์ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

        1. สอบถามและประสานงานก่อนล่วงหน้า (โทรศัพท์หรือ E-mail)

        2. หลังจากได้รับการยืนยันจากผู้ประสานงาน กฟผ.แม่เมาะ ผ่านทางโทรศัพท์แล้ว

            ให้จัดทำหนังสือ
ขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โดยหนังสือต้องมีรายละเอียด ดังนี้

            2.1 เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2

            2.2 ชื่อหน่วยงาน / คณะ / จำนวนคน / วัน-เวลาที่เข้าเยี่ยมชม / วัตถุประสงค์ 

            2.3 ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ หรือ E-mail ของผู้ประสานงานที่สามารถติดต่อได้จริง


ช่องทางการจัดส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

       1. ส่งทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       2. ส่งโทรสาร (Fax.) 054-252731

       3. ส่งทางไปรษณีย์ :

           แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ

                  เลขที่ 800 หมู่ 6 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220


หมายเหตุ

        1. การอนุญาตให้เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน กฟผ.แม่เมาะ จะพิจารณาจัดให้ตามความเหมาะสม

        2. รับคณะเข้าเยี่ยมชม ในวันและเวลาราชการ

            ช่วงเช้า 09.00 – 12.00 น.

            ช่วงบ่าย 13.00 – 16.00 น.

        3. พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ หยุดทุกวันจันทร์

        4. กรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย (ไม่สวมกางเกงขาสั้น/รองเท้าแตะ)

        5. กรณีที่คณะฯ มาช้ากว่าเวลาที่นัดหมาย กฟผ.แม่เมาะ ขอปรับเปลี่ยนการเข้าเยี่ยมชม
            ตามความเหมาะสมสอบถามหรือประสานรายละเอียดได้ที่

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โทร. 054-253862, 054-252738

โทรสาร (Fax.) 054-252731

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.