กฟผ.แจงเหตุแม่เมาะทดแทน 4-7 ทำ EHIA ใหม่ เพื่อประโยชน์ในด้านประสิทธิภาพและสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า

newso 07 12 2016 10

นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ และโฆษก กฟผ. กล่าวว่า ตามที่โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 จ.ลำปาง ได้มีการจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ใหม่ เนื่องจากผลการประกวดราคาได้โรงไฟฟ้าขนาดกำลังผลิต 655 เมกะวัตต์ สูงกว่ากำลังผลิตเดิมในการจัดทำรายงาน EHIA ครั้งแรก ซึ่งมีกำลังผลิต 600 เมกะวัตต์ เนื่องจากเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดีขึ้น อย่างไรก็ตาม กำลังผลิตติดตั้งที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องมีการจัดทำรายงาน EHIA ใหม่ด้วย

สำหรับโครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 - 7 มีค่าควบคุมการระบายมลสารที่ปากปล่องโรงไฟฟ้าที่ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 236 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจากค่ามาตรฐาน 471 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) 169 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจากค่ามาตรฐาน 376 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และฝุ่นละออง 30 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร    จากค่ามาตรฐาน 80 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะเห็นได้ว่าโครงการฯ ใหม่มีการควบคุมการระบายมลสารอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน และดีกว่าค่าที่ระบุใช้ใน EHIA เดิมขนาด 600 เมกะวัตต์

       อนึ่ง การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) ได้จัดขึ้นแล้วในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ  กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปางและได้มีประชาชนจำนวนหนึ่งรวมตัวกันชุมนุมอภิปราย  ในประเด็นความกังวลเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตชุมชน กฟผ. จึงเลื่อนการรับฟังความคิดเห็นออกไปก่อนเพื่อทำความเข้าใจกับชุมชน และประชาสัมพันธ์การดำเนินการดังกล่าวอีกครั้ง โดย กฟผ. จะเชิญกลุ่มผู้นำชุมชนทุกกลุ่มมาหารือกันถึงแนวทางในการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งต่อไป