ประกาศราคากลาง

ตามบันทึกจาก สำนักงานกฎหมาย ที่ สนกม.370/2556 เรื่องการปรังปรุงหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีปฎิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ให้หน่วยงานของรัฐ ประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ใน website ของหน่วยงานและ website ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลางประกาศราคากลาง

- งานซื้อ

 

- งานจ้าง

- งานที่ปรึกษา

- งานจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนงานวิจัย