รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 ฉบับนำเสนอ สำนักงานนโยบายและแผนท

รายงานฉบับหลัก https://drive.google.com/uc?id=1m3V-k7t6g0iEjSu7Y3uSlwhc5DiiDwjv&export=download

รายงานภาคผนวก https://drive.google.com/uc?id=1OWTz05UGVSMse2edPh2CzW3oONOPnQ-G&export=download

รายงานฉบับย่อ https://drive.google.com/uc?id=15JceNUIfN_5JUjMp0WXQMf-UgcTSd1wU&export=download