กฟผ.แม่เมาะ จัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการชี้แจงนโยบายและกฎข้อระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจ้างงาน

25 09 62 2

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมแม่เมาะ (137) อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายชัยพร ไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้า       แม่เมาะ เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการครั้งที่ 2/2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงนามข้อตกลง (MOU) ระหว่างสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางกับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และให้ผู้ประกอบการ ได้แก่ เจ้าของบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างร้านต่างๆ ที่ดำเนินการร่วมกับ กฟผ.ได้ทราบข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ กฟผ.แม่เมาะ เช่น นโยบายความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ First Meeting การตรวจสุขภาพ มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย กฎระเบียบข้อบังคับสถานประกอบการว่าด้วยสภาพการจ้างงาน เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างงานที่หน่วยงานเจ้าของสัญญาจ้างต้องควบคุมให้ผู้ประกอบการนำข้อกฎระเบียบไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อบุคคลและทรัพย์สินของผู้ประกอบการ และ กฟผ.แม่เมาะ