เสียงจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เราควบคุมเพื่อชุมชน

25 09 62 3

จากปัญหาและความกังวลของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าในเรื่องเสียงของโรงไฟฟ้าในเวลากลางคืนซึ่งอาจเป็นการรบกวนการนอนจนอาจส่งผลต่อสุขภาพของชุมชนในระยะยาวนั้น ที่ผ่านมาทางโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้ตระหนักถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นอย่างดี และได้มีการประสานงานทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชนในการศึกษาที่มาและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในการศึกษาที่ผ่านมา ได้ทำการตรวจวัดเสียงที่รั้วของโรงไฟฟ้าแม่เมาะและที่ชุมชนเพื่อตรวจวัดระดับและความถี่ของเสียงจากโรงไฟฟ้าที่ส่งผ่านไปถึงชุมชน โดยจากผลการตรวจวัดพบว่ามีระดับความดังของเสียงต่ำกว่าระดับควบคุมตามกฎหมายมาอย่างต่อเนื่อง แต่ทางโรงไฟฟ้าแม่เมาะไม่ได้นิ่งนอนใจ จากผลของระดับความถี่ของเสียงจากการตรวจวัดที่ถูกส่งผ่านไปยังชุมชน ได้นำมาตรวจวัดระดับความถี่ของเสียงจากทุกอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าเพื่อหาอุปกรณ์ต้นกำเนิดเสียงดังกล่าว และทำการปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขไม่ไห้เสียงถูกส่งผ่านไปยังชุมชน

 

25 09 62 4

นอกจากการป้องกันที่ต้นกำเนิดเสียงตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ทางโรงไฟฟ้าแม่เมาะยังได้ร่วมกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) จัดสรรพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในการปลูกต้นไม้ ซึ่งอยู่ระหว่างโรงไฟฟ้าและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อเป็นแนวป้องกันเสียงจากโรงฟ้าไปสู่ชุมชนในระยะยาว โดยได้คัดเลือกพันธุ์ไม้ที่ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ เก็บกินดอก ผลได้ในชื่อโครงการ “ปลูกป่าเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม”บนพื้นที่ 97 ไร่ โดยมีการเริ่มโครงการในปี 2560 และมีการติดตามผลการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ร่วมกับ อ.อ.ป. มาอย่างต่อเนื่อง

25 09 62 5

ในด้านการติดตามผลการดำเนินการ โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด EHIA โดยได้มีการนำหน่วยงานภายนอก (Third party) เข้ามาตรวจวัดระดับเสียงที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะและชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการตรวจสอบมาตรการในการดำเนินการ ให้มั่นใจว่าจะไม่ทำให้เกิดเสียงดังรบกวนชุมชนรอบข้างและเป็นการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2546 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน ความปลอดภัย            อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2549 ของกระทรวงแรงงานอีกด้วย

25 09 62 6

ทั้งนี้โรงไฟฟ้าแม่เมาะมีการดำเนินการโดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทุกๆด้านเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีการควบคุม ดูแลและติดตามผลจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐอย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบันโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้มีช่องทางการติดต่อกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าได้หลากหลายช่องทาง โดยในด้านเสียงมีการใช้การสื่อสารผ่านทาง Application Line ซึ่งสามารถใช้เป็นช่องทางในการแจ้งเหตุ แจ้งปัญหาของชุมชนและยังเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และชี้แจงปัญหาของโรงไฟฟ้า เพื่อแสดงถึงความตั้งใจของโรงไฟฟ้าแม่เมาะในการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุก