กฟผ.แม่เมาะ เดินหน้า MMRP2 เริ่มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 31 ตุลาคมนี้

25 09 62 7

หลังจากการจัดเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และมีผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ครั้งที่ 1 ของโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 หรือ MMRP2 ที่จัดไปเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ในขั้นตอนต่อไป บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ จะจัดรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-31 ตุลาคม นี้ โดยลงพื้นที่สัมภาษณ์และพูดคุยกับกลุ่มประชาชนในพื้นที่ศึกษาทั้ง 5 ตำบลของ อ.แม่เมาะ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ถึงข้อคิดเห็นและข้อสงสัยในการดำเนินโครงการฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อกำหนดขอบเขตและมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้ครอบคลุมตามข้อห่วงกังวลของประชาชน

 

กำหนดการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2

 

วัน/เวลา กลุ่มเป้าหมาย สถานที่
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562    
08.30 น. -12.00 น. กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ต.บ้านดง และผู้ที่สนใจ ห้องประชุม อบต.บ้านดง
13.30 น.-17.00 น. กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ต.สบป้าด และผู้ที่สนใจ ศาลาอเนกประสงค์วัดสบป้าด ต.สบป้าด
     
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562    
08.30 น. -12.00 น. กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ต.จางเหนือ และผู้ที่สนใจ ห้องประชุม อบต.จางเหนือ
13.30 น.-17.00 น. กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ต.นาสัก และผู้ที่สนใจ ห้องประชุม อบต.นาสัก
     
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562    
08.30 น. -12.00 น. หน่วยงานราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่ายสุขภาพกลุ่มสาธารณสุข และผู้ที่สนใจ ศาลาประชาคม ที่ว่าการ อ.แม่เมาะ
13.30 น.-17.00 น. กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ต.แม่เมาะ และผู้ที่สนใจ อาคารอเนกประสงค์บ้านเวียงสวรรค์
     
วันที่ 11-31 ตุลาคม 2562    
08.30 น. -17.00 น. ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หัวหน้าครัวเรือน หมู่บ้านใน อ.แม่เมาะ รอบพื้นที่โครงการฯ
  *การสัมภาษณ์รายบุคคล  

 

จากนี้ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 จะเป็นขั้นตอนการทบทวนและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานฯ ครั้งที่ 3 สำหรับนำไปจัดทำรายงาน EHIA ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ต่อไป