โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เตรียมรับรางวัล สถานประกอบการสร้างเสริมวินัย

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เตรียมเข้ารับรางวัล สถานประกอบการสร้างเสริมวินัย ใส่ใจสุขภาพ จากโครงการ STARS STEMS Workplace for Health Promotion ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย ในงาน STAR STEMS พลเมืองดี วินัยเด่น 2019 : ดาวเดียวกัน ไปด้วยกัน ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ  โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราฯ กทม.

 

นายพันธุ์สิทธิ์ ขลิบทอง ประธานกรรมการมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการ STARS STEMS Workplace for Health Promotion สถานประกอบการสร้างเสริมวินัย ใส่ใจสุขภาพ แจ้งว่า โครงการฯ ได้พิจารณาสถานประกอบการที่เข้าร่วมพัฒนาหน่วยงานด้วยแนวคิดหลัก STAR STEMS จำนวน 56 แห่ง โดยโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้ผ่านการพิจารณาให้เข้ารับรางวัล สถานประกอบการสร้างเสริมวินัย ใส่ใจสุขภาพ “STARS STEMS Workplace for Health Promotion” พร้อมด้วยสถานประกอบการอื่นๆ ที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาอีกจำนวน 42 แห่ง โดยจะเข้ารับรางวัลจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันอังคารที่    29 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนซั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

โครงการ STARS STEMS Workplace for Health Promotion สถานประกอบการสร้างเสริมวินัย ใส่ใจสุขภาพ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของ มูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย เป็นโครงการที่ใช้แนวคิดหลัก STAR STEMS ประกอบด้วย Safety Workplace สถานประกอบการปลอดภัย, Team Collaboration การมีส่วนร่วม, Attribute Development การพัฒนาคุณลักษณะ การมีวินัย ความซื่อสัตย์ บุคลิกภาพ อุดมการณ์, Reciprocating to Society การตอบแทนสังคม และ Sanitation and Health Development การพัฒนาด้านอนามัยและสุขภาพในการทำงาน  โดยเชื่อมโยงกับ Scientific thinking หลักเหตุ-ผล, Thai-Technology หลักภูมิปัญญาไทย,English-Engineering หลักประสิทธิภาพและการสื่อสารภาษาอังกฤษ,Moral-Mathematics หลักตรรกะและคุณธรรม และ Sociogeology หลักภูมิสังคม ซึ่งสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลดังกล่าวจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณลักษณะเป็นพลเมืองดี วินัยเด่น เป็นผู้ที่รู้จักหน้าที่ มีวินัย มีพลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต และเป็นผู้มีจิตอาสา