ผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง ท่านใหม่ลงพื้นที่ พบปะส่วนราชการและผู้นำชุมชน อ.แม่เมาะ

25 10 62 3

ผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง ประเดิมพบปะส่วนราชการและผู้นำชุมชน อ.แม่เมาะ เป็นอำเภอแรก มอบหมายนโยบายขับเคลื่อนไปสู่ ลำปาง สร้างสรรค์ เป็นสุข

 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านใหม่ พร้อมด้วย  นายสิธิชัย จินดาหลวง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ และนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่มอบหมายนโยบายการขับเคลื่อนจังหวัดลำปางในด้านต่างๆ โดยมี นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ พร้อมด้วย นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 นายอำพล กิติโชตน์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการ อ.แม่เมาะ และผู้นำชุมชน เข้าร่วมรับมอบนโยบายตลอดจนแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาในพื้นที่  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

25 10 62 5

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า เป้าหมายในการทำงาน คือการเน้นสร้างความสุขให้ประชาชนทั้งจังหวัดทุกด้าน ตามนโยบาย “ลำปาง สร้างสรรค์ เป็นสุข” โดยจะมีแผนดำเนินการพัฒนาทั้งคุณภาพชีวิตและสังคมในด้านต่างๆ ดังนี้

1. สานต่อกิจกรรมจิตอาสา 904 วปร. โดยสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง ทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เพื่อพัฒนาพื้นที่

สาธารณะ แหล่งน้ำต่างๆ ให้สะอาดเป็นระเบียบ ส่วนในกรณีเกิดภัยพิบัติให้ระดมกำลังพลจิตอาสาเข้าไปปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการ ภาคส่วนต่างๆ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยภายใน 24 ชั่วโมง

2. การแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยจะดำเนินการทั้งในช่วงต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนที่ที่พบจุดความร้อนสะสมมากที่สุดในปีที่ผ่านมา นำมาวิเคราะห์และดำเนินการแก้ไข โดยตั้งเป้าลดค่า PM 2.5 ลงจากเดิมให้เกินครึ่ง เพื่อสุขภาพของประชาชน

3. นำเมืองไปสู่การเป็นนครลำปางเมืองสะอาด โดยให้องค์กรที่รับผิดชอบพื้นที่ดูแลความสะอาดและขยะพร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนในการเริ่มต้นรักษาความสะอาดจากบ้านของตน นอกจากนั้นจังหวัดจะส่งเสริมกิจกรรม “จังหวัดลำปางสะอาด ปราศจากโฟม” อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี

4. การบริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ โดยจัดระเบียบการใช้น้ำให้พอเพียงต่อความต้องการของประชาชน รวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องราคาและผลผลิตทางการเกษตร

5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง CSR โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สำหรับแม่เมาะสามารถผลักดันให้เป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยว โดยนำทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่มาพัฒนาประชาชนและเยาวชนให้มีศักยภาพทั้งด้านการศึกษา และอาชีพ สู่การเป็น smart city เมืองหุบเขาแห่ง IT

6. การแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติด โดยให้หน่วยงานด้านความมั่นคงดูแลด้านยาเสพติดอย่างเข้มงวด ทั้งดูแลบำบัดผู้ที่ติดยา และส่งเสริมวิชาชีพให้สามารถออกมาประกอบอาชีพได้ ไม่กลับไปพึ่งยาเสพติดอีก

 

25 10 62 8

 

ด้านนายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 และนายอำพล กิติโชตน์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ได้กล่าวรายงานถึง ความสำคัญของการมีโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ว่าสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าองค์รวมของประเทศได้ อีกทั้ง กฟผ.แม่เมาะ ยังมีการดูแลควบคุมการดำเนินงานทั้งด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตลอดจนมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบควบคุมดูแลอย่างดี รวมถึงการมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ที่มีส่วนสำคัญในการนำมาพัฒนาพื้นที่ อ.แม่เมาะ และ จ.ลำปาง นอกจากนั้น กฟผ.แม่เมาะ มีการดำเนินโครงการด้าน CSR ที่หลากหลาย เช่น โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายใน อ.แม่เมาะ ตลอดจนการสนับสนุนพัฒนาอาชีพใหม่ๆ ให้กับชุมชน เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อวางรากฐานให้ชุมชนสามารถยืนหยัดอยู่ด้วยตนเองได้หากไม่มีโรงไฟฟ้าและเหมืองแม่เมาะในอนาคต

25 10 62 4