MM-T1 สร้างความเชื่อมั่นด้านสุขภาพต่อประชาชนร่วมมือโรงพยาบาลแม่เมาะตรวจค่าสารปรอทและสารหนูในกลุ่มประชากรตัวอย่าง 3 หมู่บ้าน

29 10 62 1

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนของ กฟผ.แม่เมาะ สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อห่วงกังวลไม่น้อยไปกว่าการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิตและสิ่งแวดล้อมคือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (EHIA) ของโครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7* ด้านสาธารณสุข สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ได้กำหนดให้ กฟผ.แม่เมาะ ต้องดำเนินการตรวจวัดสารปรอทในเลือด และสารหนูในปัสสาวะให้กับประชาชน

 

29 10 62 2

 

ประชาชน กองการแพทย์แม่เมาะได้ร่วมกับโรงพยาบาลแม่เมาะเข้าตรวจประชากรกลุ่มตัวอย่างใน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านท่าสี ต.บ้านดง หมู่บ้านเมาะสถานี ต.แม่เมาะ และหมู่บ้านสบป้าด ต.สบป้าด รวมทั้งสิ้น 890 คน ระหว่างวันที่ 18-30 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 นพ.กระสิน เขียวปิง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ พร้อมด้วย ทพญ. แววดาว มงคลสรรพ์ ทันตแพทย์ระดับ 10 กองการแพทย์แม่เมาะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการตรวจวัดค่าสารปรอทและสารหนู และมอบผลการตรวจฯ แก่ผู้นำชุมชน ส่วนราชการด้านสาธารณสุข และผู้แทนหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมกองการแพทย์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ           อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง   โดยผลการตรวจพบว่า กลุ่มประชาชนตัวอย่างไม่มีค่าสารปรอทและสารหนูเกินค่าอ้างอิง ทั้งนี้ กองการแพทย์จะดำเนินการตรวจปีละ 1 ครั้งในระยะ 3 ปีแรกของระยะดำเนินการของโครงการฯ (ปี 2562-2564) จากนั้นจะตรวจติดตามเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีค่าผิดปกติโดยตรวจวัด 5 ปีต่อครั้ง

ทั้งนี้ นพ.กระสิน เขียวปิง กล่าวว่า โดยปกติแล้วมนุษย์มีโอกาสได้รับสารปรอทและสารหนูจากการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน ซึ่งสารเหล่านี้อาจปนเปื้อนอยู่ใน อากาศจากการเผาไหม้ อยู่ในผัก ผลไม้ น้ำดื่ม และอาหารทะเล เป็นต้น ซึ่งสารเหล่านี้หากสะสมในร่างกายของมนุษย์ในปริมาณมากและต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ ซึ่ง กฟผ.แม่เมาะ ต้องทำการตรวจค่าปรอทและสารหนูใน 3 หมู่บ้านกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากประชาชนในชุมชนดังกล่าวอยู่ใกล้แหล่งน้ำที่ใช้ในการการผลิตกระแสไฟฟ้าและทำเหมืองของ กฟผ.แม่เมาะ ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสารปนเปื้อนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจะไม่มีสารพิษดังกล่าวปนเปื้อนออกมาจนเป็นอันตรายต่อชุมชนโดยรอบ