กฟผ.แม่เมาะ ถวายปัจจัยสนับสนุนวัดและสำนักสงฆ์ในพื้นที่ อำเภอแม่เมาะ

14 11 62 2

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเวียงสวรรค์ อาคารสมานฉันท์ธัชชวาล ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ (อบม.) พร้อมด้วยผู้บริหารและกองจิตอาสา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมถวายปัจจัยจำนวน 7 แสนบาท ให้แก่วัดและสำนักสงฆ์จำนวน 60 แห่ง ในพื้นที่ อำเภอแม่เมาะ สำหรับเป็นทุนในโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการทำนุบำรุง วัดและสำนักสงฆ์ ในเขตพื้นที่อำเภอแม่เมาะ, โครงการบรรพชาอุปสมบทฯ, โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมคณะสงฆ์ในเขตพื้นที่อำเภอแม่เมาะ และงบสำหรับกิจกรรม อื่นๆ ของวัดและสำนักสงฆ์ในเขตพื้นที่แม่เมาะ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวแม่เมาะอีกด้วย