กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับ โรงพยาบาลแม่เมาะ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมแก่ อสม. และผู้นำชุมชน อ.แม่เมาะ

14 11 62 4

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ โดยกองการแพทย์แม่เมาะร่วมกับโรงพยาบาลแม่เมาะ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม อันตรายของมลพิษสิ่งแวดล้อม ฝุ่นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ พร้อมวิธีป้องกันและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตามแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและสังคม โครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 (EHIA MMRP1) ระยะดำเนินการ แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่อ.แม่เมาะ จำนวน 50 คน เพื่อสร้างเสริมภาวะสุขภาพที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน พร้อมนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดสู่คนในชุมชนต่อไป  โดยมีนายแพทย์กระสิน เขียวปิง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ เป็นประธานเปิดการอบรม มีคุณยุพา จวงพลงาม พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลลำปาง คุณศิริขวัญ แก้วดวงตา นักวิชาการสาธารณสุข อ.แม่เมาะ เป็นวิทยากรให้ความรู้

 

นายแพทย์กระสิน เขียวปิง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะกล่าวว่า มลพิษทางอากาศตรวจพบเจอได้ทุกปีและทุกพื้นที่ของประเทศ อย่างเช่นฝุ่นละอองPM2.5 ที่มีขนาดเล็กแต่มีอันตรายสูงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.เป็นผู้ใกล้ชิดชุมชนควรร่วมมือกันถ่ายทอดความรู้การดูแล การรับมือกับมลพิษทางอากาศให้กับคนในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ แม้กระทั่งผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว หากได้รับฝุ่นที่ในปริมาณมากจะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ซึ่งการรู้วิธีป้องกันและดูแลตัวเองจากมลพิษเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีของชุมชนให้ดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข