2 สิ่งประดิษฐ์ฝีมือผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะและโรงไฟฟ้าลานกระบือ เตรียมขึ้นเวที SIIF 2019 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้

20 11 62 3

รถสายพานลำเลียงเถ้าถ่านหิน สิ่งประดิษฐ์ฝีมือผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และ ระบบควบคุมอุณหภูมิการเผาไหม้ของเครื่องกังหันก๊าซแบบอัตโนมัติสิ่งประดิษฐ์ฝีมือผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าลานกระบือ เตรียมนำเสนอผลงานบนเวทีการประกวด และจัดแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ Seoul International Invention Fair (SIIF) 2019 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้

 

20 11 62 4

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้คัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์จากเวทีการประกวดผลงานที่คิดค้นหรือประดิษฐ์สิ่งซึ่งเป็นประโยชน์แก่ กฟผ.เพื่อเป็นตัวแทน กฟผ.และประเทศไทยเข้าร่วมนำเสนอผลงานบนเวทีการประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ Seoul International Invention Fair (SIIF 2019) ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562 โดยสายงานผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 มีสิ่งประดิษฐ์ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ 1 ผลงานเรื่อง “รถสายพานลำเลียงเถ้าถ่านหิน” ผลงานการประดิษฐ์คิดค้นของ นายประสิทธิ์ บุศราคำ วิศวกรระดับ 10 กองปฏิบัติการระบบลำเลียงเถ้าถ่านหินและยิปซัม ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยสมาชิก 8 คน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานสังกัดกองปฏิบัติการระบบลำเลียงเถ้าถ่านหินและยิปซัม ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และ กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า 4 ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า       แม่เมาะ และ 2.ผลงานเรื่อง “ระบบควบคุมอุณหภูมิการเผาไหม้ของเครื่องกังหันก๊าซแบบอัตโนมัติ”ผลงานการประดิษฐ์คิดค้นของนายไพโรจน์ รุ่งรังสี วิศวกรระดับ 10 กองการผลิตโรงไฟฟ้าลานกระบือ ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้า       แม่เมาะ พร้อมด้วยสมาชิก 3 คน โดยทั้งหมดเป็นผู้ปฏิบัติงานกองการผลิตโรงไฟฟ้าลานกระบือ ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.ได้พัฒนางานและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ สำหรับนำมาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าและได้รับรางวัลในระดับนานาชาติอยู่เสมอ แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะคงเสถียรภาพระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีความมั่นคง สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชน