3 การไฟฟ้า ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสื่อสารภาวะวิกฤต

26 09 62 1

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเวียงสวรรค์ อาคารสมานฉันท์ธัชชวาล ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง กฟผ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 3   การไฟฟ้าประจำปี 2562 ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) การไฟฟ้านครหลวง (MEA) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤติ และการดำเนินงานด้าน CSR ของ กฟผ. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจภารกิจ กฟผ. ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพ ให้การประสานงานระหว่าง 3 การไฟฟ้าเป็นไปด้วยความราบรื่นยิ่งขึ้น โดยมีนางสาวรัชดาพร เสียงเสนาะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ – 2 EGAT, นายคมกริช สาคริก ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA และนางสาวพัชรมณี เย็นมั่นคง รองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ PEA ตลอดจนตัวแทนผู้บริหารของการไฟฟ้าทั้งสามจำนวน 20 คน เข้าร่วมการประชุม