กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับชุมชน อ.แม่เมาะ ออกบูทนิทรรศการการสืบสานศาสตร์พระราชา ในงาน “พลังงานสรรค์สร้างพลังแผ่นดิน เพื่อการฟื้นฟูโลก”

04 12 62 2

คณะทำงานพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แม่เมาะ ร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำห้วยคิงตอนบน และ การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อ.แม่เมาะ ในงาน “พลังงานสรรค์สร้างพลังแผ่นดิน เพื่อการฟื้นฟูโลก”(Energy Drive Ecosystem) โดยนำเสนอผลการดำเนินโครงการที่ กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับชุมชน ในการน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย ตลอดจนร่วมเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อภาพรวมของประเทศ โดยมีนายสันต์ แก้วประเทศ ผู้ใหญ่บ้านเมาะหลวง พร้อมด้วยสมาชิกในชุมชนเป็นวิทยากรนำเสนอ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาสิริชล เขื่อนภูมิพล จ.ตาก