กฟผ.แม่เมาะ ร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน ต.นาสัก งานวิจัยโดยความร่วมมือของ กฟผ.แม่เมาะ และ ม.ราชภัฏลำปาง

12 09 62 2

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมี นายอลงกรณ์ พุ่มรักธรรม วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายสี ทองดี ประธานศูนย์การเรียนรู้ฯ ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมงาน ซึ่งศูนย์เรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน ต.นาสัก ถือเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านสมุนไพรแห่งแรกของ อ.แม่เมาะ ที่ส่วนหนึ่งของงานวิจัยและพัฒนา หัวข้อ “การพัฒนาตำรับยาน้ำมันสมุนไพรสูตรใหม่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง” โดย กฟผ.แม่เมาะ ได้สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาแก่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

เพื่อพัฒนาสูตรน้ำมันสมุนไพรให้มีมาตรฐานและมีผลยืนยันทางวิทยาศาสตร์สำหรับการจำหน่าย ตลอดจนเป็นการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้ชุมชน โดยตั้งเป้าให้ศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบที่นำมาทำน้ำมันสมุนไพร ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามวิถีชุมชน ทั้งยังเป็นการพัฒนาอาชีพ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบการผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังแนวทางโครงการตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเอง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน ต.นาสัก ตั้งอยู่บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านปางป๋วย ต.นาสัก ภายในศูนย์ฯ ประกอบด้วยโรงเรือนและแปลงปลูกพืชสมุนไพร ที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการทำน้ำมันสมุนไพรชื่อ “ไพรพฤกษา” เช่น ต้นไพล ขมิ้นชัน เก๊กฮวย ต้นเทียน เป็นต้น พร้อมพื้นที่การผลิต โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไพรพฤกษาสมุนไพร    ที่เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกจากชุมชน ต.นาสัก เป็นผู้จัดสรรพื้นที่เพื่อการผลิตและเรียนรู้ของผู้ที่สนใจศึกษาภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้าน