กฟผ.แม่เมาะ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการจัดการป่าชุมชน สมุนไพร และนวดตอกเส้น ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์”

12 09 62 3 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ โดยคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (อพ.สธ.- กฟผ.) ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ ในด้านการจัดการป่าชุมชน และ การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทย ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการป่าชุมชนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ ให้ความรู้ด้านสมุนไพรไทย ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีการปลูกพืชสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์พร้อมกับการนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ควบคู่กับการสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านผ่านบริการนวดตอกเส้นจากผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาและชุมชน แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยเยาวชน นักเรียน นักศึกษา บุคลากรภาครัฐและเอกชนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการจากสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเครือข่าย อพ.สธ. ทั่วประเทศ

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย โดยให้เกิดการร่วมคิด ร่วมปฏิบัตินำผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย และเป็นการจัดทำระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช ที่สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ทั่วประเทศโดย กฟผ. ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าร่วม สนองพระราชดําริฯ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ประสานองค์ความรู้คู่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น” และ “เรียนรู้ ร่วมกันในป่าผืนใหญ่” เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า “อนุรักษ์ ทรัพยากรป่ารอบเขื่อนโรงไฟฟ้าอย่างเห็นคุณและรู้ค่า”

ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้เข้าร่วมโครงการในปี 2562 ซึ่งเป็นแห่งที่ 18 ของ กฟผ. มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-กฟผ.แม่เมาะ ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และเหมืองแม่เมาะ เพื่อร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

1. กิจกรรมปกปักรักษา เป็นการร่วมกันปกปักรักษาพื้นที่ป่าธรรมชาติ โดยพื้นที่นำร่องของ กฟผ.แม่เมาะ คือบริเวณหน้าศูนย์การเรียนรู้โครงการบล็อกประสาน ซึ่งอยู่ในระหว่างการสำรวจพื้นที่และกำหนดขอบเขตพื้นที่

2. กิจกรรมปลูกรักษา เป็นการสำรวจ รวบรวม และทำรหัสต้นไม้ เพื่อเป็นข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนนำทรัพยากรที่มีค่าหรือที่ต้องการเพิ่มปริมาณเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ โดยมีพื้นที่ดำเนินกิจกรรม 2 แห่ง คือ  สวนพฤกษชาติเหมืองแม่เมาะ จำนวน 47 ไร่ และ ศูนย์การเรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.แม่เมาะ จำนวน 30 ไร่

3. กิจกรรมศูนย์ข้อมูล ในกิจกรรมนี้จะเป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และทรัพยากรต่างๆ เก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลทรัพยากร เพื่อการประเมินคุณค่าและนำไปสู่การวางแผนพัฒนาพันธุ์พืชและทรัพยากรอื่นๆ นอกจากการเก็บรักษาพันธุ์ไม้ต่างๆ แล้ว ในส่วนนี้ชมรมคนรักษ์นกและธรรมชาติ กฟผ.แม่เมาะ   จะรวบรวมพันธุ์นกที่พบได้ในพื้นที่ อ.แม่เมาะ เพิ่มเข้าไปในศูนย์ข้อมูลฯ ด้วย

4. กิจกรรมสร้างสำนึก แนวทางในการดำเนินกิจกรรมนี้จะส่งเสริมให้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ ให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้รู้คุณค่าทรัพยากรสำคัญในพื้นที่

         5. กิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล และกิจกรรมของ อพ.สธ.-กฟผ.แม่เมาะ และจัดกิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูเหมือง, ปลูกต้นไม้ประจำปีกองโยธาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำห้วยคิงตอนบน